Norsk:

Det er en flott dag her i Lavanger, og jeg er nå sammen med vennen min, Elizabeth. Vi er på vei til en skole for å dele noen gode nyheter. Vi er begge spent på den positive innvirkningen vi håper å ha.

Vi har siden vært på skolen, og Elizabeth var begeistret for opplevelsen. “Det var fantastisk,” kommenterte hun. Vi fikk muligheten til å snakke om Jesus, noe som ble godt mottatt av alle, selv rektor. Han deltok som om han var en student, og lyttet intenst til vår samtale.

Hei, det er Daniel her. Beklager vinden, det er litt bris. Men det er den 26. mai, og det har vært en fantastisk dag så langt. I morges dro vi til en kristen skole. Jeg ble invitert av en lærer til å dele min vitnesbyrd i klassen. Jeg fortalte dem om hvordan jeg fant frelse og mine personlige møter med Jesus. Jeg snakket også om mobbingen jeg opplevde da jeg var ung, og min reise mot tilgivelse. Dessuten fikk jeg dele evangeliet, med fokus på korsfestelsen og frelsen som Jesus tilbyr, med mer enn 15 studenter i klassen.

Vi gjorde økten interaktiv ved å vise dem noen videoer fra TikTok og YouTube. De var alle kjent med Levi Jensen, som er en god venn av meg, noe som var varmende å vite. Jeg viste dem også et klipp fra en TV-serie kalt ‘Alive’ med Daniel og Martin, og en video om tilgivelse som jeg laget med mine gode venner Kim, Martin og Miriam i Tønsberg den 17. mai.

Det var en åpenhet og mottakelighet. Mens jeg gikk i gangen, gjenkjente noen studenter meg, og sa at de hadde sett meg på TV eller TikTok med ‘Jesus-gjengen’. Det ga meg en sjanse til å be for noen av dem som ønsket det.

En student utmerket seg spesielt, og jeg hadde en samtale med ham i gangen. Jeg hadde plutselig innsikt om at han hadde en hobby med å kjøre moped og reparere sykler. Da jeg spurte ham om det, bekreftet han det. Det var et givende øyeblikk å oppmuntre ham og dele noen inspirerende ord.

Interessant nok var rektor ivrig etter å høre på det jeg hadde å dele, noe som var en oppløftende opplevelse. Etter økten hadde vi en vennlig prat over kaffe og vann, noe som var ganske terapeutisk for meg. Jeg var ikke vant til at rektorer var så vennlige. Det var et trøstende syn, som viste Guds arbeid på den kristne skolen.

Etter det besøkte jeg bønnesenteret, som holdt en konferanse den helgen. Jeg hadde en prat med noen venner der. Noen mennesker fra Kristiansand hadde et profetisk ord for meg – de så Danmark åpne dører for meg, og forutså til og med gunst med rektorer på danske skoler. Dette var et håpefullt budskap for meg. Tanken om å dele evangeliet med danske ungdommer og se rektorer komme til frelse er oppløftende.

Jeg tok det profetiske ordet om gunst med Danmark veldig seriøst. Jeg mottok også andre oppmuntrende ord, som løftet ånden min.

Nå planlegger jeg bare å henge rundt, og senere har vi et møte på bønnesenteret. Jeg er takknemlig for muligheten til å motta slike velsignelser. Etter det skal jeg intervjue en god venn av meg, Nils Bueng, evangelist, noe som burde være interessant. Du kan se det på ‘Norge IDAG’ avisens Facebook-side. Det vil være på norsk, da. Vær velsignet, og vi sees neste gang!

English:

It’s a great day here in Lavanger, and I’m presently with my friend, Elizabeth. We’re on our way to a school to share some good news. We’re both excited about the positive impact we hope to have.

We’ve since been to the school, and Elizabeth was thrilled about the experience. “It was amazing,” she commented. We had the opportunity to talk about Jesus, which was well-received by everyone, even the principal. He joined in as if he were a student, intently listening to our talk.

Hi, it’s Daniel here. Sorry for the wind, it’s a bit breezy. But it’s the 26th of May, and it has been an awesome day so far. This morning, we went on a drive to a Christian school. I was invited by a teacher to share my testimony in class. I told them about how I found salvation and my personal encounters with Jesus. I also talked about the bullying I experienced when I was young, and my journey of forgiveness. Moreover, I got to share the gospel, focusing on the crucifixion and the salvation offered by Jesus, with more than 15 students in the class.

We made the session interactive by showing them some videos from TikTok and YouTube. They were all familiar with Levi Jensen, who is a good friend of mine, which was heartwarming to know. I also showed them a clip from a TV series called ‘Alive’ featuring Daniel and Martin, and a video about forgiveness that I made with my good friends Kim, Martin and Miriam at Tønsberg on the 17th of May.

There was an air of openness and receptivity. As I was walking in the hallway, some students recognized me, saying they’d seen me on TV or TikTok with the ‘Jesus Gang.’ That provided a chance for me to pray for some of them who wanted it.

One student, in particular, stood out, and I was able to have a conversation with him in the hallway. I had a sudden insight about him having a hobby of driving a moped and fixing bikes. When I asked him about it, he confirmed it. It was a rewarding moment to encourage him and share some words of inspiration.

Interestingly, the principal was keen on listening to what I had to share, which was a heartening experience. After the session, we had a friendly chat over coffee and water, which was rather therapeutic for me. I was not used to principals being so friendly. It was a comforting sight, showing God’s work in the Christian school.

After that, I visited the prayer center, which was holding a conference that weekend. I had a chat with some friends there. Some people from Krstiansand had a prophetic word for me – they saw Denmark opening doors for me, even predicting favor with principals in Danish schools. This was a hopeful message for me. The idea of sharing the gospel with Danish youth and seeing principals coming to salvation is heartening.

I took the prophetic word about favor with Denmark very seriously. I received other words of encouragement as well, which uplifted my heart.

Now, I plan to just hang out, and later we have a meeting at the prayer center. I am grateful for the opportunity to receive such blessings. Following that, I am going to interview a good friend of mine Nils Bueng, evangelist, which should be interesting. You can watch it on the ‘Norway Today’ newspaper’s Facebook page. It will be in Norwegian, though. Stay blessed, and until next time!

Source