Norsk:

Hei folkens, hvordan går det? Nå er det 3. juni, og Pernille, hva har skjedd i dag?

Vi vandret gjennom portene til Ålesund by, og det var superkraftig. Vi var rundt 50 personer, tror jeg, med flagg med Jesus, og vi forkynte evangeliet på gaten.

Folk hørte på, så det var, ja, en god opplevelse. Hva tror du? Ja, jeg tror også det. Jeg synes det var fantastisk. Takk for at du spurte meg.

Vi gikk rundt der, og vi strømmet live for Visjon Norge, og det var fantastisk. Folk var åpne, og det var kraftfullt og dypt å se reaksjonen til folk da vi gikk gjennom gatene i Ålesund. De hørte på hva vi sa, og det var kraftfullt.

Du hadde talen, fortell oss mer om hva du sa på gaten, Pernille. Jeg hadde forberedt noen ord som jeg skulle dele. Det handlet om å være modig, være dristig, sånne ting. Men da jeg sto der med mikrofonen på gaten, følte jeg at Den hellige ånd ga meg flere ord å forkynne.

Så ja, det var ganske radikalt. Jeg snakket om frelse og om å kjenne Jesus på et intimt nivå, og om å ikke nøye seg med et middelmådig liv, men akseptere det spennende livet som Jesus har for deg.

Jeg husker ikke alt jeg delte, men jeg følte kraften fra Den hellige ånd komme over meg, så det var bra. Og ja, vi kunne se at mange mennesker lyttet. Jeg forventet at folk skulle være litt sinte når man gjør sånne ting, og når man evangeliserer på gaten, kan folk noen ganger ha demoniske manifestasjoner og være sinte og uhøflige og sånt, men det opplevde vi ikke i dag med de ikke-troende. De bare lyttet.

Ja, de gjorde det. Så jeg, Daniel, da jeg gikk rundt og filmet, hadde jeg en appell der jeg forkynte, og det var midt i trafikken. Folk stoppet opp, lyttet, og vi ba for folk. Vi hadde en alterkall, vi hadde en frelsesbønn, og det var godt å se responsen fra folk, fordi de faktisk stoppet og de så på oss. Budskapet om Jesus er det kraftigste budskapet der ute, så jeg nøt det virkelig, og ja, så Pernille, hva var høydepunktet ditt ved Jesus-marsjen?

Definitivt å bli kjent med folkene i marsjen, fordi de som faktisk gjør det, virkelig brenner for Jesus. Så det var inspirerende å se alle kvinnene og mennene med Jesus-gensere. Deres hjerter brant for Jesus, og jeg hadde gode samtaler med dem, så det var spennende.

Og også høydepunktet var faktisk å forkynne på gatene. Jeg liker det. Ja, det var litt som din første gang på gaten i den typen setting, med en mikrofon og sånt. Ja, og du gjorde det bra. Det var en kraftig tale der.

Takk, takk. Jeg fikk til og med oversette deg. Ja, vi har oversatt hverandre hele helgen, så det er bra, for da kan vi snakke, og også folk fra England og statene kan høre på engelsk, så vel som nordmenn. Ja, og Ålesund, hvordan var det for deg? Hva skjedde? Hva gjorde vi, og hvordan var det å koble seg til Hope Gene, også? Hva tror du, Pernille?

Det har vært fantastisk å bli kjent med Hope Gene-lovsangsteamet som kommer fra England, så det var definitivt en velsignelse. Og Gud kommer til å, jeg skulle si det til dem, men jeg sier det til kameraet nå i stedet, og Gud kommer til å velsigne de menneskene for å komme hele veien fra England til Norge, og være lydige på den måten. Så Gud kommer til å gi dem favør og en velsignelse for det. Jeg føler det profetisk, så jeg skal nå ut til dem og gi dem det ordet.

Fordi det har vært litt som en åndelig festning i Ålesund denne helgen, fordi det er litt splittelse, men Jesus kommer til å bryte gjennom. Men møtet i kveld var også bra, andre dag på rad, andre natt. Dette var det andre møtet, og ja, det var bra, men jeg tror høydepunktet for meg faktisk var å be for folk etter møtet, fordi jeg var trøtt. Vi har gjort mye, men når vi tar et skritt i tro, kommer Den hellige ånd, han tar over.

Så det var en god opplevelse å be for folk etter møtet og se folk bli rørt av Den hellige ånd. Og vi gjorde også noen frigjøringer, noe som også er veldig viktig. Ja, hva med deg, hva tror du? Hva jeg tror, hva jeg tror er at det gikk veldig bra.

Så Pernille hadde en veldig god tale. Det var fantastisk det du delte. Så dere kan lese det på nettet, se det på nettet, høre det på nettet. Og jeg fikk oversette, så fra hennes norske til engelsk, og det var veldig kraftfullt. Og også Pernille gjorde en massefrigjøring mens hun ba etter talen sin. Så det var virkelig et høydepunkt å høre, og folk som ble rørt av de ordene, i Jesu navn.

Og så fikk jeg forkynne litt, og det var ganske fantastisk. Kan jeg si det? Ja, ja, det var veldig kraftfullt, og mens du holdt på, ble du virkelig fylt opp av Den hellige ånd. Ja, salvelsen var veldig sterk på deg. Du var i brann. Wow, det var en brann, det var godt, det var en ild. Så det, ja, du gjorde det. Ja, og det var en fantastisk oversettelse. Så bra.
Det var vanskelig å holde følge, fordi du virkelig gikk for det. Jeg gjorde det, det var veldig bra. Jeg tror jeg forkynte i en time. Du gjorde det, det skulle være 30 minutter. Ja, amen. Folk er håpefulle, de er takknemlige, og det er en stor glede.
Så i morgen hadde vi vår siste kampanjedag, hvor vi skal til Ørsta for å besøke en Nytt Liv Senter der, og det kommer til å være kraftfullt. Har du forventninger til talen i morgen?
Jeg har aldri vært der før. Jeg vet ikke hva jeg kan forvente. Jeg vet at vi skal ta båt, og vi skal kjøre i omtrent en time. Og jeg vet ikke hva slags kirke det er, men jeg er spent. Jeg gleder meg til å møte nye mennesker, og jeg skal være i bønn, selvfølgelig, og i kveld, og jeg får se hva Herren fremhever for i morgen.
Så vi har forkynt tre ganger på rad nå, så vi får se. Men jeg forventer at Den hellige ånd kommer og hjelper meg å gi de menneskene en beskjed. Men ja, så jeg vet ikke hva jeg kan forvente, men jeg er spent. Det kommer til å være en god dag i morgen også.
Så ja, amen, og velkommen til denne livsstilen som å være predikant, evangelist. Kom igjen. Ja, til å lære fra deg. Du har virkelig fått det til. Fortsett med det. Åh, takk, lærer fra den beste. Amen, amen, Jesus er den beste. Ja, så bra, så tusen takk for denne fantastiske videoen.
Takk for at du ser på, folkens. Hold dere oppdatert for mer. Gud velsigne dere.
Hey folks, how’s it going? It’s June 3rd, and Pernille, what happened today?
We walked through the gates of Ålesund city, and it was incredibly powerful. We were about 50 people, I think, with flags of Jesus, and we preached the gospel on the street.
People listened, so it was, yes, a good experience. What do you think? Yes, I also believe so. I thought it was fantastic. Thanks for asking me.
We walked around there, and we live-streamed for Visjon Norge, and it was amazing. People were receptive, and it was powerful and profound to see people’s reaction as we walked through the streets of Ålesund. They listened to what we were saying, and it was powerful.
You delivered the speech, tell us more about what you said on the street, Pernille. I had prepared some words that I was going to share. It was about being brave, being bold, things like that. But as I stood there with the microphone on the street, I felt the Holy Spirit gave me more words to preach.
So yes, it was quite radical. I spoke about salvation and about knowing Jesus on an intimate level, and about not settling for a mediocre life, but accepting the exciting life that Jesus has for you.
I can’t remember everything I shared, but I felt the power of the Holy Spirit come over me, so it was good. And yes, we could see that many people were listening. I expected people to be a bit angry when you do these things, and when you evangelize on the street, people can sometimes have demonic manifestations and be angry and rude and such, but we did not experience that today with the non-believers. They just listened.
Yes, they did. So I, Daniel, as I walked around filming, I had an appeal where I preached, and it was right in the traffic. People stopped, listened, and we prayed for people. We had an altar call, we had a prayer of salvation, and it was good to see the response from people, because they actually stopped and they looked at us. The message of Jesus is the most powerful message out there, so I truly enjoyed it, and yes, so Pernille, what was your highlight of the Jesus March?
Definitely getting to know the people in the march, because those who actually do it, really have a passion for Jesus. So it was inspiring to see all the women and men with Jesus jerseys. Their hearts were burning for Jesus, and I had good conversations with them, so that was exciting.
And also the highlight was actually preaching on the streets. I like it. Yes, it was a bit like your first time on the street in that kind of setting, with a microphone and such. Yes, and you did well. It was a powerful speech there.
Thank you, thank you. I even got to translate for you. Yes, we’ve been translating for each other all weekend, so that’s good, so we can speak, and also people from England and the states can listen in English, as well as Norwegians. Yes, and Ålesund, how was it for you? What happened? What did we do, and how was it connecting with Hope Gene, too? What do you think, Pernille?
It has been wonderful getting to know the Hope Gene worship team coming from England, so that was definitely a blessing. And God is going to, I was going to tell them, but I’m telling the camera now instead, and God is going to bless those people for coming all the way from England to Norway, and being obedient in that way. So God is going to give them favor and a blessing for that. I feel it prophetically, so I’m going to reach out to them and give them that word.
Because there has been a bit of a spiritual stronghold in Ålesund this weekend, because there’s a bit of division, but Jesus is going to break through. But the meeting tonight was also good, second day in a row, second night. This was the second meeting, and yes, it was good, but I think the highlight for me actually was praying for people after the meeting, because I was tired. We’ve done a lot, but when we take a step in faith, the Holy Spirit, he takes over.
So it was a good experience to pray for people after the meeting and see people being touched by the Holy Spirit. And we also did some deliverances, which is also very important. Yes, what about you, what do you think? What I believe, what I believe is that it went very well.
So Pernille gave a very good speech. It was amazing what you shared. So you can read it online, see it online, hear it online. And I got to translate, so from her Norwegian to English, and it was very powerful. And also Pernille did a mass deliverance while she prayed after her speech. So it was truly a highlight to hear, and people who were touched by those words, in Jesus’ name.
And then I got to preach a bit, and it was quite amazing. Can I say that? Yes, yes, it was very powerful, and while you were at it, you really got filled up by the Holy Spirit. Yes, the anointing was very strong on you. You were on fire. Wow, that was a fire, it was good, it was a flame. So that, yes, you did it. Yes, and it was a fantastic translation. So good.
It was hard to keep up, because you really went for it. I did, it was very good. I think I preached for an hour. You did, it was supposed to be 30 minutes. Yes, amen. People are hopeful, they are grateful, and it’s a great joy.
So tomorrow we had our last campaign day, where we’re going to Ørsta to visit a New Life Center there, and it’s going to be powerful. Do you have expectations for the speech tomorrow?
I’ve never been there before. I don’t know what to expect. I know we’re going to take a boat, and we’re going to drive for about an hour. And I don’t know what kind of church it is, but I’m excited. I’m looking forward to meeting new people, and I’ll be in prayer, of course, and tonight, and I’ll see what the Lord highlights for tomorrow.
So we’ve preached three times in a row now, so we’ll see. But I expect the Holy Spirit to come and help me give those people a message. But yes, so I don’t know what to expect, but I’m excited. It’s going to be a good day tomorrow too.
So yes, amen, and welcome to this lifestyle of being a preacher, evangelist. Come on. Yes, to learning from you. You’ve really got it down. Keep it up. Oh, thank you, learning from the best. Amen, amen, Jesus is the best. Yes, so good, so thank you so much for this amazing video.
Thanks for watching, folks. Stay tuned for more. God bless you

Source