Kolosserne 3,5: «Overgi derfor deres jordiske lemmer til døden: hor, urenhet, syndig begjær, ond lyst og grådighet, som er avgudsdyrkelse.

Dagens vers: Galaterne 5,24-25: «De som tilhører Kristus, har korsfestet kjøttet med alle dets lidenskaper og lyster. Hvis vi lever i Ånden, la oss vandre i Ånden!»

Dagens bibelkapitler: 2. Mosebok 27-38 og Lukas 3

Hva skal til for å leve et liv i Ånden? Ettersom du har blitt født på ny og blitt et Guds barn, har du fått en ny natur! Denne naturen kalles «Åndens natur». Det vil si at du blir ledet av Guds ånd og ikke av ditt kjødelige kjøtt. Men her er det en kamp, du skjønner at du i deg, har vi noe som vi kaller for «kjødet». Denne naturen er i strid mot Gud og vil ikke bøye seg under Guds vilje og ledelse.

Galaterne 5,16-17: «Men jeg sier: Vandre i Ånden. Da skal dere slett ikke fullføre det kjøttet begjærer. For kjøttet står imot Ånden og Ånden imot kjøttet. Disse to står imot hverandre, for at dere ikke skal gjøre de tin dere vil.»

Dermed trenger du å ha fokus på å leve et liv i ånden. For hvis du ikke gjør det, vil du automatisk leve et liv i kjødet. Da vil plutselig livet handle om deg og ditt og Åndens frukter vil bli mindre og mindre synlig gjennom deg. Derfor trenger du daglig fornyelser i form av å være i Guds nærvær og ved å lese i Guds ord.

Fest ditt blikk på Jesus, på løftene si skriften, på himmelen og selve himmelriket, det vil gi deg et større fokuseringsområde i livet. Romerne 8,9: «Men dere styres ikke av kjøttet, men av Ånden, så sant Guds Ånd bor i dere.» Derfor trenger vi å leve et liv i Ånden. Der et første vi gjør på morgenen er å søke Guds rike, slik at vi lever i en fornyet seier.

Å lese i bibelen, be, ha intime nære stunder med Den Hellige Ånd, ha fellesskap med andre troende og ikke gi «kjødet» næring, er en nøkkel for å leve et liv i Ånden! Romerne 8,5: «For de som lever etter kjøttet, retter sinnet mot det som hører kjøttet til, men de som lever etter Ånden, retter sinnet mot det som hører Ånden til.»

Spørsmål du kan stille deg –Hva kan du praktisk gjøre for å leve et liv i Ånden? –Hvordan kan du daglig korsfeste kjøttet ditt?

Ord fra Herren:

Ha ditt hjerte rettet mot meg. Kom til meg, så vil jeg daglig fornye deg og fylle deg opp med min kraft, så du kan vandre i ferdiglagde gjerninger. Jeg er med deg og beskytter deg! Jeg er for deg! Min Ånd er i deg og styrker deg med frisk åpenbaring og innsikt. Ha din vilje rettet mot meg, så vil jeg lede deg på veien! Jeg gir kraft til å vandre i hellighet. Det er ingen fordømmelse for deg som er i Jesus! Bli i min kjærlighet.