“Powerful services are here, allowing us to witness the needs of everyone among us. We pray for the Holy Spirit to come and touch our hearts. We yield to you, Holy Spirit, in gratitude and say, ‘Thank you, Jesus.’ Amen, amen, hallelujah. Yes, it’s like a positive affirmation, a resounding ‘yes’ to the divine. Are you ready for more? It’s a profound experience to listen. Even if it feels awkward for me, I’m an effective preacher. Yes, I’m new to this, but I am prepared. Let’s talk about hope. Hope is a necessity in life, in our daily lives. You need hope to survive, to envision a bright future, to find joy, to claim victory, to gather courage. Hope is paramount. We rely on hope for various aspects of life, for healing, for health, for joy. We need hope for life after death, for blessings. Your hope is an integral part of you. Referencing Colossians 1:27 and Romans 5:1, we find that we gain access through faith to God’s glory. In Romans 15:13, it is written that the God of Hope will fill you with joy and peace in your faith, and that, with the power of the Holy Spirit, you may overflow with hope. God is a God of Hope. In Jeremiah 29:11, it is assured that God plans blessings, not harm. Even when your situations are overwhelming, with hope, they become manageable.

To be filled with hope is to rise above the circumstances. I take a spiritual approach each day before I face the world, ensuring that my hope is larger than my challenges. It’s crucial to focus on the Lord in the face of hardship. I give my burdens to Jesus daily and take His yoke upon me. Thus, in my life, my hope is larger than my circumstances. Your hope must be placed in God. The Bible tells us we need hope, faith, and love. Hope allows you to look forward to something, while faith lets you live as if it has already occurred. I hope to see Jesus in heaven. Psalm 135 encourages us to wait on the Lord, place our hope in Him. Your hope should be in Jesus, not your circumstances, relationships, children, church, or pastor. Your main hope must be in Jesus. He will take your burdens, your pain, your difficulties, so you can focus on the path He has laid out for you. Paul advised us to leave the past behind and focus on the future. We must count past miseries as worthless compared to the glory of Jesus. Even amidst a storm, you can find peace with God. He will not disappoint you. Even when humans lie, God speaks the truth; He cannot lie. You need to guard your heart. It’s okay to react when something happens, but in such moments, look to Jesus.

He showed compassion even during His pain. Pain can be seen as a gift. Through it, you get to know God more intimately. The Bible tells us that trials and tribulations can lead to personal growth, upgrades in your life. Remember Joseph in the Bible? Despite his hardships, he maintained his faith and was eventually elevated to a position of power. Your challenges today may very well become your strength tomorrow. As Joyce Meyer says, “your mess becomes your message”. Each hardship you’ve experienced can be turned into a powerful testimony. You’ve been upgraded to another level. Keep in mind that all the difficult things you’ve been through will become a gift when you give them to God. The broken can be mended and become more valuable than before. Let love come out when you experience hardship. Powerful and kind words build others up. God is with you, and He’ll use whatever you’ve experienced in life to help others. View yourself as redeemed in Jesus. Forgive those who hurt you, just as Jesus did. Hallelujah. Come, Holy Spirit. Amen. A new song arises as the strong influence of the Lord is with you. Isn’t that awesome?”

Norsk

Uflekkede tjenester er her, og lar oss vitne om behovene til hver og en blant oss. Vi ber om at Den Hellige Ånd skal komme og røre ved våre hjerter. Vi overgir oss til deg, Hellige Ånd, i takknemlighet og sier: “Takk, Jesus.” Amen, amen, halleluja.

Ja, det er som en positiv bekreftelse, et rungende ‘ja’ til det guddommelige. Er du klar for mer? Det er en dyp opplevelse å lytte. Selv om det føles ukomfortabelt for meg, er jeg en effektiv predikant. Ja, jeg er ny i dette, men jeg er forberedt.

La oss snakke om håp. Håp er en nødvendighet i livet, i vårt daglige liv. Du trenger håp for å overleve, for å se en lys fremtid, for å finne glede, for å kreve seier, for å samle mot. Håp er av største viktighet. Vi stoler på håp i ulike aspekter av livet, for helbredelse, for helse, for glede. Vi trenger håp for livet etter døden, for velsignelser. Ditt håp er en integrert del av deg.

Ved å referere til Kolosserne 1:27 og Romerne 5:1, finner vi at vi får tilgang til Guds herlighet gjennom tro. I Romerne 15:13 står det skrevet at Håpets Gud vil fylle deg med glede og fred i troen din, og at du, med kraften fra Den Hellige Ånd, kan flomme over med håp. Gud er en Gud av Håp.

I Jeremia 29:11 er det forsikret at Gud planlegger velsignelser, ikke skade. Selv når situasjonene dine er overveldende, blir de håndterbare med håp. Å være fylt med håp er å stige over omstendighetene. Jeg tar en åndelig tilnærming hver dag før jeg står overfor verden, og sikrer at mitt håp er større enn mine utfordringer.

Det er avgjørende å fokusere på Herren i møte med vanskeligheter. Jeg gir mine byrder til Jesus daglig og tar Hans åk på meg. Så i mitt liv er mitt håp større enn mine omstendigheter. Ditt håp må være plassert i Gud.

Bibelen forteller oss at vi trenger håp, tro og kjærlighet. Håp lar deg se frem til noe, mens tro lar deg leve som om det allerede har skjedd. Jeg håper å se Jesus i himmelen.

Salme 135 oppmuntrer oss til å vente på Herren, plassere vårt håp i Ham. Ditt håp skal være i Jesus, ikke i dine omstendigheter, relasjoner, barn, kirke, eller pastor. Ditt hovedhåp må være i Jesus. Han vil ta dine byrder, din smerte, dine vanskeligheter, så du kan fokusere på den stien Han har lagt ut for deg.

Paulus rådet oss til å legge fortiden bak oss og fokusere på fremtiden. Vi må anse tidligere lidelser som verdiløse sammenlignet med Jesu herlighet.

Selv midt i en storm, kan du finne fred med Gud. Han vil ikke skuffe deg. Selv når mennesker lyver, snakker Gud sannheten; Han kan ikke lyve.

Du må vokte hjertet ditt. Det er greit å reagere når noe skjer, men i slike øyeblikk, se til Jesus. Han viste medfølelse selv under sin smerte.

Smerte kan ses som en gave. Gjennom den, blir du kjent med Gud mer intimt. Bibelen forteller oss at prøvelser og trøbbel kan føre til personlig vekst, oppgraderinger i livet ditt.

Husker du Josef i Bibelen? Til tross for hans vanskeligheter, bevarte han sin tro og ble til slutt forfremmet til en posisjon med makt. Dine utfordringer i dag kan veldig godt bli din styrke i morgen. Som Joyce Meyer sier, “din rot blir din vitnesbyrd”.

Hver vanskelighet du har opplevd kan bli omgjort til et kraftig vitnesbyrd. Du har blitt oppgradert til et annet nivå. Husk at alle de vanskelige tingene du har gått gjennom, vil bli en gave når du gir dem til Gud. Det som er knust kan repareres og bli mer verdifullt enn før.

La kjærligheten komme ut når du opplever motgang. Kraftige og snille ord bygger opp andre. Gud er med deg, og Han vil bruke det du har opplevd i livet til å hjelpe andre. Se på deg selv som forløst i Jesus. Tilgi de som har såret deg, akkurat som Jesus gjorde. Halleluja. Kom, Hellige Ånd. Amen.

En ny sang reiser seg ettersom den sterke innflytelsen fra Herren er med deg. Er det ikke fantastisk?

Source