I denne e-boken prøver jeg å beskrive for deg på en enkel og kortfattet måte om hvordan du kan få ditt profetiske potensial aktivisert. Til avslutning er det ideer og tips til hvordan du kan praktisere det profetiske i hverdagen og i andre gruppe sammenhenger. Godt å vite at i den profetiske dimensjonen kan en høre fra Gud. Å høre Guds stemme er enkelt. Gud gjør det mulig for oss å forstå Ham på dypet. Lykke til! 

Hva er profeti
Enkelt sagt er profeti å kunne høre fra Gud, å formidle det Gud legger på ditt hjerte. Gud er Ånd, Den Hellige Ånd er profetiens Ånd. Det er Han som taler og det er Han som gir oss ordene og redskapene som vi trenger.

Profeti er et gudgitt potensial som kan blir til virkelighet idet man taler det ut. La oss si, at du profeterer over noen at de skal skrive sanger og spille piano. Etter at du da har profetert det, kan det komme en nåde over personers liv til å kunne synge.

Til eksempel, i 2008, profeterte jeg over ei jente i Trøndelag – Linn Cathrine Berg, at hun skulle bli en stor lovsangsleder. Jeg fikk det ordet av Den hellige Ånd. I fjor sang hun framfor mer enn 20,000 mennesker og er nå en av Norges kommende lovsangs ledere. Den gangen, så jeg noe som ikke var i det naturlige. Når profetier kalles fram, kan det komme en nåde for å kunne operere i det. Dog vet jeg at det ikke er på grunn av mitt ord at hun i dag synger, men det ordet oppmuntret henne og jeg husker godt den gangen jeg sto på scenen og gav det til henne.

Se videoen av henne synge her : 

Du kan og si at profeti er Guds hjertes ord. Det står i skriften at Guds tanker for oss er like mange som sandkornene på stranden. Og alle de tankene er positive. Gud tenker bare godt om oss, Han tenker framgang, lykke, gjennombrudd, velsignelse og godhet. Gud er en god far. Alle andre oppfatninger er feil. Gud tenker kun godt om deg.

Jeremia 31:3” Fra det fjerne har Herren åpenbart seg for meg: Ja, med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Derfor har jeg latt min miskunn mot deg vare ved.”

Salme 139:17-18 "Hvor dyrebare dine tanker er for meg, Gud! Hvor veldig er summen av dem! Vil jeg telle dem, er de flere enn sand. Jeg våkner opp, og ennå er jeg hos deg."

 

Profeti er å kunne tale ut Guds kjærlighetsord til mennesker som vi møter på. Vi taler noen av de tankene som Gud legger på hjertet vårt. Vi deler det med vedkommende. Og vi vet at så lenge ordene er til oppmuntring, oppbyggelse og trøst så er det fra Gud.

heart-462873

1.Korinter 14:3 ”Men den som taler profetisk, taler for mennesker, til oppbyggelse, formaning og trøst.”

Profeti er og koder som vi kan se gjennom hele bibelen, det finnes mer enn 300 profetier i GT om Messias og Hans komme. Jesus oppfylte alle de profetiene som omhandlet Messias første komme og flere vil gå i oppfyllelse ved Hans andre komme.

Profeti er ikke ord du finner opp, men ord du taler ut inspirert av Den Hellige Ånd som bor i deg.

2. Peter 1:21 For aldri er noen profeti båret fram fordi et menneske ville det; men drevet av Den Hellige Ånd talte mennesker ord fra Gud.”

Som venner av Gud, ønsker Han å åpenbare ting for oss. Gud er ikke stille, Han taler, dermed kan vi få lov til å motta et eller annet ord fra Han, tale det ut og se det bli til oppmuntring for andre. Gud deler informasjon med oss først og fremst på grunn av vennskap.

Johannes 15:15 Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans herre gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har sagt dere alt jeg har hørt av min Far.”

mother-429158

Hva er den profetiske gaven
Den profetiske gaven er en gudgitt gave for å kunne utruste deg til å gjøre noe du egentlig ikke kan gjøre. Nemlig det å profetere. Ingen av oss kan profetere i vår egen kraft, men Gud som er Ånd, salver oss til sin profetiske tjeneste og da kan vi gjøre det som ikke er mulig. Vi kan da tale ut Guds hjertesak til de rundt oss.

Enkelt sakt, er den profetiske gaven en oppfyllelse av Joel sin profeti:
Apg 2:17 ”Det skal skje i de siste dager, sier Gud, da vil jeg utgyte av min Ånd over alt kjød. Deres sønner og deres døtre skal tale profetiske ord. Deres unge menn skal se syner, og de gamle blant dere skal ha drømmer. Selv over mine treller og trellkvinner vil jeg i de dager utgyte av min Ånd, og de skal tale profetiske ord. Jeg skal gjøre under oppe på himmelen og tegn nede på jorden, blod og ild og røkskyer.”

I den forbindelsen er profeti et løfte. Et løfte som vi kan få lov å gå inn i. Et løfte av at Gud selv vil bo og dvele i oss. Her i dette verset ser vi og at det profetiske er åndelig, ikke kjødelig, men er i salvelsen av Herrens Ånd.

Mange har feile bilder av den profetiske gaven, da de tror at deres hensikt er å profetere død, elendighet og ødeleggelse. Men selv om du ser dette, er det ikke der ditt fokus skal være. Når en benytter seg av den profetiske gaven, skal området alltid være å kunne fokusere på å velsigne. Husk vår krig er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter .

Efeserne 6:12 ”For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.”

Mennesker er ikke problemet, men det er det som påvirker menneskene som er det. De gode nyhetene er da at Jesus har beseiret fienden på korset. Jesus har vunnet seier i vårt liv, i mitt liv og ditt liv. Jesus har vunnet. Derfor kan vi innta seier i alt vi foretar oss.

Det finnes flere nivåer av profetisk innsikt. Det finnes de som ser bilder hele tiden, de som hører Guds røst slikt som når du snakker på telefonen med din venn. Og det er de som er litt profetiske, men de gode nyhetene er at alle kristne, er profetiske. Og det profetiske er for alle. Vi kan alle operere i det profetiske. Både de som har den profetiske gaven og de som ikke har gaven. Alle vi kan profetere.

1, Korinter 14:31 ”For dere kan alle tale profetisk, en etter en, slik at alle kan lære og alle bli oppmuntret”

De som har fått profetisk gave, har da en spesialitet til å kunne tale rett inn i andre menneskers sine liv. De åpner rett og slett opp munnen og taler så ut det Gud legger på deres hjerte.

Jeg har venner av meg som er så profetiske at til og med når de har samtaler med deg så profeterer de og taler inn i en liv, uten at de selv er klar over det. Hvorfor? Fordi de er fylt opp med Guds Ånd. Min venn Paul Rapley er et eksempel på det.

art-2024556

Jesus som forbilde
Da Jesus ba og profeterte over mennesker på jorden, gjorde Han det ikke i sin egen kraft. Da Jesus var på jorden var Han og like mye menneske som du og meg. Han valgte å gjøre seg avhengig av Gud. 

Men det som var spesielt med Jesus, var at han var salvet med Den Hellige Ånd. Etter Dåpen som 30 åring, kom Den Hellige Ånd over Han i form av en due. En stemme talte fra Himmelen.

Matteus 3:16 ”Da Jesus var blitt døpt, kom Han straks opp av vannet. Og se, Himmelen åpnet seg for Ham, og han å Guds Ånd fore ned som en due og komme over Ham.”

Matteus 3:17 ”Og se Himmelen lød en røst som sa: ”Dette er min Sønn, Den Elskede, I Ham har jeg velbehag.” (Guds ord 2011)

Etter Jesus sin opplevelse av å bli døpt og fylt med DHÅ, ble Han ledet ut i ødemarken av Ånden. Viktig å huske på at Jesus hadde Den Hellige Ånd på innsiden ifra fødselen av, han var jo unnfanget ved Den Hellige Ånd, men det var ikke før Han ble døpt, at Den Hellige Ånd kom over Han. Det er derfor vi leser at Jesus ikke gjorde noe mirakler før etter han var blitt døpt og utrustet av Faderen ved Den Hellige Ånd.

Apg 10:38 ”Gud salvet Jesus fra Nasaret med Den Hellige Ånd og kraft, han som gikk omkring og gjorde vel og helbredet alle dem som var underkuet av djevelen, fordi Gud var med ham.”

Var Jesus avhengig av Den Hellige Ånd i sin tjeneste på jorden, hvor mye mer er ikke vi avhengige av Den Hellige Ånd i vår vandring med Gud. Vi trenger daglig fornyelse, opplevelser og møter med Ham i hverdagen.

Romerne 15:13 ”Men håpets Gud skal fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan ha overflod av håp ved Den Hellige Ånds kraft."

Å leve med Jesus er ikke en engangs event, nei! Det er en livsstil, vi er i et forhold med Gud. Gud taler til oss og gjennom oss og bruker oss til å utrette sin vilje på jorden. I frelsen er vi og Guds barn, da barn som ikke er født av kjøtt og blod, men av Gud. Vi er født av Ånden.

Jesus er vårt forbilde i all ting. Jesus er perfekt teologi. Jesus kom for å representere sin Far i Himmelen. Dermed er det slikt at når vi ser Jesus så ser vi Guds hjerte. Jesus gjorde bare godt på jorden og det samme er vi kalt til å gjøre. Vi er også bare kalt til å gjøre godt på jorda og det hvor enn vi går.

Jesus er Guds sønn og den kommende Messias. Han er vår Herre og vårt forbilde i tro, samt at Han er vår Gud.

christianity-1867802_1920

Hvordan du kan høre Guds stemme
Får å kunne høre Guds stemme, er det nesten som å skulle lære seg et nytt språk. Guds første språk er ikke verken norsk eller hebraisk., men hjertekontakt. Gud taler til hjertet vårt. Slikt som det profetiske fungerer, så taler Den Hellige Ånd til din ånd. Også vil din Ånd gi deg visshet av saker. På den måten vil du vite saker som du i det naturlige ikke kan vite.

 

Gud taler gjerne til oss gjennom ordet, Guds ord, Bibelen. Da gjennom bibelvers som Han åpenbarer for oss og gir oss åpenbaring i. Ofte taler Han til oss gjennom en stille stemme i vår Ånd. Den stemmen kan vi høre om vi er stille framfor Han.

Den Hellige Ånd taler til også i bilder til oss, vi vil plutselig kunne se saker. Noen ganger kan vi og høre en lydbar stemme. Da vil Gud tale til oss hørbart. Dette er mer sjeldent men det skjer.

En annen måte å høre Guds stemme på er gjennom å bli minnet om andre personer. La oss si at du ser ”Emma” og du plutselig tenker på Elisabeth. Du kjenner Elisabeth og du vet om henne, når du da taler ut gavene som Elisabeth har over Emma og hun selv blir oppbygd av det kan det også være en form for av profetering. Du blir da minnet på noen andre som du kjenner.

Syn, drømmer og visjoner er også noen måter Gud bruker for at vi skal kunne profetere. Tankene dine og fantasien din er også noe Han vil bruke. Vær åpen for at Gud gir deg tanker som er inspirert av Den Hellige Ånd.

Noen ganger når vi profeterer, gjør vi det i tro. Dermed vet vi ikke helt om det er vi eller Gud før etter at vi har gitt ordet.

Vi skal alltid bedømme ordet, profetiske ord trenger å bli prøvd. Vi kan ikke ta alt for god fisk. Som regel når du profeterer og spør vedkommende om hvordan ordene var, vil de kjenne seg oppbygget, trøstet eller oppmuntret om det var inspirert av Den Hellige Ånd.

1. Tessaloniker 5:20-21 ”Forakt ikke profetier! Prøv alle ting! Hold fast på det som er godt!”

Jesus sier i Johannes 14. Mine får hører min røst. Ofte handler det å høre Guds stemme om intimitet. Ettersom du bruker tid med Den Hellige Ånd i bønn, vil du kunne høre hva Gud sier. Du vil da kunne høre hva han snakker om. Ettersom du gjenkjenner ordet som Han kommer med. Slikt er det med barn, de vet øyeblikkelig at det er pappa, når de hører sin fars stemme. Og slikt skal det være og bli med oss ettersom vi har en intim kontakt med vår himmelske far i bønn, ved å søke Guds ansikt.

Johannes 10:27 ”Mine sauer hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg.”

Som det står i skriften, så sier Jesus at han ikke lenger kaller oss for tjenere, men venner. For tjenerne vet ikke hva sin Herren gjør, men det vet venner. Det vil i praksis si at Gud deler med oss informasjon siden vi er i en pakt av vennskap med Han gjennom Jesu blod. Vi er venner av Gud og venner får vite hva deres Herre ønsker å gjøre og fortelle.

Johannes 15:12 -17 ”Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner. Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans herre gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har sagt dere alt jeg har hørt av min Far. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, frukt som varer. Da skal Faderen gi dere alt det dere ber om i mitt navn. Dette er mitt bud til dere: Elsk hverandre!”

beautiful-2056292_1920

Profetere over ikketroende/profetisk evangelisering  
Når det gjelder profetisk evangelisering, er det en utrolig mektig måte for å nå inn til andre mennesker på. Gjennom å kalle fram gullet i andre menneskers liv, vil det forløse en utrolig glede.

Alle kan jo se skitt og feil i mennesker. Men for å se gullet i mennesker, trengs det gjerne en profetisk innsikt for å se. Og dermed tale det ut. Ved å fortelle mennesker hva du ser over dem, vil det gi en følelse av trygghet, styrke, stabilitet og kraft. Det vil være med på å løfte Gud fram. Det vil gi Jesus ære.

Når jeg er ute på gaten og ber for mennesker, forteller jeg de gjerne det Gud har å si om dem. En gang tok jeg en buss, på vei til et møtelokale. Jeg skulle da ha en møteserie. Inne på bussen så jeg en kvinne som satt rett foran meg, jeg hilste på henne og vi fikk kontakt. Mens vi snakket fortalte jeg henne om hva jeg følte Jesus sa. Uten at hun hadde sagt noe til meg, kunne jeg fortelle henne at hun var elsket, at hun hadde en nydelig stemme, at hun var velsignet med å synge, og at hun skulle reise rundt og synge i menigheter og lokaler. At folk ville bli berørt av å høre henne synge.

Kvinnen ble meget glad, hun hadde tårer i øynene sine, så fortale hun meg at hun faktisk var en artist som sang, og at hun hadde sunget i kriker og steder. Både med band og uten. Dette ble en sterk bekreftelse for henne. Siden fikk jeg også bedt for henne om at hun skulle bli fylt opp med Den Hellige Ånds kraft. Hun kjente hvordan Den Hellige Ånd betjente henne på en mektig måte. Det var herlig og fantastisk! Herren var med og kom med legedom og trøst over hennes liv.

Etter at jeg gav de profetiske ordene, fikk jeg en lang og god samtale med henne. Hun ble utrolig oppmuntret og takknemlig.

 

Frukten bak profetisk evangelisering skal alltid være at mennesker blir møtt og oppmuntret av ordene. Som representanter av Gud, er det viktig at vi representerer Han på riktig måte. At vi forløser Guds kjærlighet over mennesker. Man ser og at de profetiske ordene kan være en inngangsportal for evangeliet.

Igjen, har jeg hundrevis, om ikke tusenvis av slike vitnesbyrd som jeg kunne fortalt. Ofte er vi så usikre og redde at vi blir helt hemmet i å prøve. Vi tenker med oss selv: ”Om Jeg ikke gjør noe, så skader det heller ikke noen”. Nei i stedet skal vi tenke:” Jeg ønsker å gjøre noe, slikt at noen kan bli velsignet av det jeg gjør og sier”.

Vi trenger å forandre vår innstilling i forhold til det med å profetere. Vi må heller tenke at Gud vil bruke oss om vi går ut. Og det er nettopp det Han vil. Gud venter på at du skal ta et steg i tro, slik at Han kan komme med sin kraft og bekrefte både deg, ditt kall og det du taler med tegn, under og mirakler!

beautiful-landscape-1560777

Profetere i menigheten.
Når det gjelder å gi profetiske ord i menigheten, taler bibelen om at den profetiske gaven er den viktigste av nådegavene. Grunnen for det, er at profetiske ord løfter opp. Et profetisk ord kan skifte en hel atmosfære. Det profetiske er Guds våpen av kjærlighet som vi bruker for å jage fienden bort fra menneskers sinn. Det profetiske vil alltid bringe glede, kraft og styrke over menneskers liv! Vær ikke redd og frykt ikke! Stol på Jesus!

I menigheten kan vi profetere over troende ved å dele de ordene som Jesus gir oss. Gud taler alltid. Guds Ånd er alltid i bevegelse, det er opptil oss å stille sinnet inn slik at vi kan ta imot fra Gud på dybden! Det er opptil oss å kunne hvile i Guds kraft og nærvær.

Ofte på møter, vil det det komme en profetisk atmosfære. Det kan vi og kalle for den profetiske salvelsen. Når den er tilstede, kan all ting skje. Når den profetiske atmosfæren kommer, kan vi føle Guds kraft på en dyp og herlig måte! Da kan vi lytte til Guds stemme på en sterkere måte enn det vi gjør til vanlig.

Essensen i å profetere i menigheten, er å løfte menigheten opp. Om du profeterer fra scenen over en menighet, er dette ikke stedet for refs eller for korrigering, men til oppmuntring og oppbyggelse. Har du noe du ikke liker i menigheten, kan du heller avtale å dele det på enerom med lederskapet, enn å si det framfor alle. I slike sammenhenger er det viktig at vi ærer lederne som står i menigheten.

Jeremia 29:11 ”For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkes tanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp."

Ved å profetere over enkeltpersoner som er troende, er tanken å gi de noen av de mange tusen tanker som Gud har for dem. Å kunne dele det. Det kan være et bibelvers, et bilde du ser, en tanke du får etc. Husk at det skal være til oppmuntring!

1. Korinter 14:3-4 ”Men den som taler profetisk, taler for mennesker, til oppbyggelse, formaning og trøst. Den som taler i en tunge oppbygger seg selv, men den som taler profetisk, oppbygger menigheten.” (Guds ord 2011)

Når du profeterer er det også viktig at du ikke sier: ”Si sier Herren”. Når du sier det slikt, da gir du ingen rom for feil. Da sier du liksom at alt er 100% fra Gud. I en profetisk kultur vil ikke alt være 100% fra Gud. Mye vil være fra Gud, men enkelte tanker vil også være fra deg selv. Husk at du øver og lærer.

Men ved at du sier: Jeg fører at Gud sier dette til deg. Eller: ”Jeg føler dette her, men du må gjerne kjenne etter om du føler det er riktig for deg og din situasjon." Når du gjør slikt skaper det en trygghet i det profetiske. Det gjør at mennesker tør å både åpne seg opp og ta imot profetiske ord som du gir.

god-2012104_1920

Retningslinjer
I alt sammen handler det om øvelse. Vi trenger å øve oss på å profetere. Vi prøver å høre fra Gud. Noen gang lykkes vi, andre ganger bommer vi. Så lenge det er gjort i kjærlighet, ut ifra ønsket av å velsigne noen, er det okay.

En tommelfinger regel som vi har når vi profeterer er at vi ikke profeterer fram babyer, forhold eller datoer. Det vi si at du forteller folk at de skal gifte seg med den eller den, fordi Gud har sagt det. Det blir helt feil. Kan være at du får et ord om en god match, men du må aldri si at dette er noe Herren har sagt på på det området.

Heller ikke, skal vi profetere om hvor mange barn et par skal få. Det kan fort bli manipulativt. Heller ikke datoer, der vi til eksempel profeterer at personen på den 6.Mai skal få en ny jobb osv.

Vi kan godt be og proklamere det, men ikke gjøre det i profetiens navn. Om du føler at du skal profetere at noen skal få en jobb, kan du gjerne gjøre det, men da uten å legge til en dato på profetien.

I det profetiske ønsker vi å ha en kultur av ære og glede. En kultur der det er okay å prøve å feile. Jeg selv har profetert over tusenvis av mennesker. Har alt jeg profetert vært riktig? Langt derifra, noe har vært ut ifra egne tanker, men så lenge det ble gjort i kjærlighet uten en agenda, så er det greit! Har mye av det jeg har profetert gått i oppfyllelse og velsignet mennesker, ja definitivt! Dette er kraften i profeti! Å kalle fram det som ikke er som om det var!

Da Gud skapte verden, bød han og det lød. Han profeterte og det skjedde! Han profeterte: ”La det bli lys og det ble lys. Videre profeterte Han, la det bli dyr og dyr kom osv. Her ser vi kraften bak å tale ut de profetiske ordene.

Vi er sønner og døtre av Gud, skapt i Guds bilde, kjøpt i Jesu blod, salvet med Den Hellige Ånds kraft til å sette mennesker i frihet. Vi er salvet og helliggjort i troen på Messias. Gud er vår Far og vi er Hans barn.

For å bli trygge og komfortable i å profetere, trenger vi å øve på dette. Øvelse gjør mester. Derfor trenger vi å trene oss på å profetere. Dette og gjerne i trygge omgivelser, som husgrupper, blant venner og ut på gaten blant mennesker.

Husk at du er fri til å profetere! Du har frihet til å profetere og frihet til å la være.
I Guds rike er ingenting tvang, alt er noe du får lov til om du vil. Altså du må ikke profetere, du må heller ikke be for syke, men du får profetere og du får be for syke.

sky-476817 (1)

Profeti vs spådom
I dag kryr det av spådommer rundt omkring, vi har klarsynte over alt. De er i annonser, på nettet, i aviser, på TV og rundt om. Men vi må huske på at det er stor forskjell mellom noen som er klarsynt og noen som profeterer inspirert av Den Hellige Ånd.

Dermed er det viktig at vi forstår forskjellen. Den Åndelige dimensjonen er virkelig, både de kristne og de klarsynte har innsikt, men vi må huske på kilden.

Om vi ser tilbake til 2. Mosebok, da Moses skulle frelse Israel folket ut av Egypt, et av tegnene han gjorde, var å gjøre sin stokk om til en slange. Verdt å merke seg står det at Faraos sine tjenere også kunne gjøre det samme. De kunne også forandre sine stokker til slanger. Utfallet var at Moses sin slange spiste opp Faraos sine slanger.

2. Mosebok 7:11 ”Da sendte farao bud på vismennene og trollmennene, og så gjorde de egyptiske spåmennene det samme med kunstene sine. Alle kastet stavene sine, og de ble til slanger. Men Arons stav slukte stavene deres.”

Essensen her er at Guds Ånd er så myke mektigere enn enhver okkult ånd. Derfor skal vi vite som det står i skriften: Han som bor i dere, er mektigere enn Han som bor i verden. Når vi forstår hvem vi er, da er det ingen begrensninger for hva vi kan gjøre i Guds rike.

1. Johannes 4:4 ”Men dere, mine barn, er av Gud og har seiret over dem. For han som er i dere, er større enn han som er i verden.”

Ved et annet tilfelle, kan vi lese om en klarsynt som talte ut til folket om Paulus i Apostlenes gjerninger: 

Apostlenes gjerninger 16:16-18 ”En gang vi var på vei til bønnestedet, møtte vi en slavinne som var besatt av en spådomsånd. Hennes herrer tjente gode penger på at hun spådde. Hun fulgte etter Paulus og oss mens hun ropte og skrek: «Disse folkene er tjenere for Den Høyeste Gud, og de forkynner dere veien til frelse.» Dette gjentok seg flere dager. Da ble Paulus sint, snudde seg og sa til ånden: «Jeg befaler deg i Jesu Kristi navn: Far ut av henne.» Og den forlot henne på timen."

Det hun sa stemte jo, men hun gjorde det ikke i Jesu navn. Bibelen forteller at hun hadde en spådomsånd og at det var den spådomsånden som gav henne informasjon og ikke Guds Ånd.

Vi ser videre i verset at Paulus ble lei av de ordene hun talte, i den grad at han befalte den ånden å forlate henne. Ånden måtte dermed lyde den befalingen og forlot henne. Dette er kraften i Jesu navn.

Derfor må du aldri finne på å oppsøke en klarsynt, hold deg unna det og hold deg til de som profeterer i Jesu navn. Alt har med kilden å gjøre. Og i den åndelige verden er det kun 2 krefter. Guds kraft og satans kraft. Himmelriket og mørkets rike.

Kristne som profeterer, taler ut ifra Guds Ånd. Mens andre som taler, som ikke har Jesus som Herre i sitt liv, taler da ut ifra verdens ånd, som da er mørkets fyrste.

Det er en stor forskjell mellom lyset og mørket! Mørket har som agenda å knuse deg, robbe deg og ødelegge deg. Men lyset har som agende å velsigne deg, gi deg frelse, glede og kraft. Overøse deg med godhet.

Johannes 10:10 "Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod."

Det samme gjelder for de som sier at de kan snakke med døde. Bibelen er veldig tydelig på at døde ikke fortsetter å vandre på jorden. Mennesker som dør, vandrer inn i evigheten, de blir ikke igjen på jorden.

De som sier at de snakker med døde, snakker nemlig ikke med døde, men med onde ånder som forfører såkalte mediumer til å tro at de var virkelige personer. Dermed kan onde ånder komme med detaljerte informasjon om vedkommende til klarsynte.

Så lenge du profeter i Jesu navn og ikke åpner opp døren for spådom, skal det gå deg vell. Dette deler jeg med deg min venn for at du skal være klar over at det finnes flere kilder som kan hente inn informasjon. Vi skal alltid holde hos nær Jesus, som det står i 1 Korinterbrev:

1. Korinter 12:3 ”Derfor kunngjør jeg dere at ingen som taler i Guds Ånd, sier: Forbannet være Jesus, og ingen kan si at Jesus er Herre, uten i Den Hellige Ånd.”

silver-jubilee-bridge-402943_1920

Nytestamentlig profetiring vs gammel testamentelig profeti
Den profetiske gaven var tilgjengelig i det gamle testamentet også, men da var det profetiske begrenset til prester, konger og profeter. De var da salvet med Herrens Ånd og på den måten kunne de høre Guds stemme og tale ut det profetiske.

I denne nye pakten er vi alle satt til å være konger, prester:

1. Peter 2:9 ”Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et eiendomsfolk, så dere skal forkynne Hans underfulle storverk, Han som kalte dere ut av mørket og inn i sitt underfulle lys.” (Guds ord 2011)

 

Dette indikerer at vi som troende i dag, kan operere i gaven som kun var tilgjengelig for tidligere utvalgte Guds tjenere. Guds hjerte er at vi alle skal kunne profetere for å bygge opp hverandre med åndelige hilsninger av hva Gud sier og hva Han har sagt.

Du kan og si at gamle testamentelige profeter talte mye om dom, ødeleggelse og Gud vrede. Men i det nye testamentet har Gud forløst all sin vrede på korset. Gud dømte synden på korset. En ny testamentelig profeti skal da peke på Jesus, på frelsesverket. Som det står skrevet:

Johannes 3:16 ”For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved Ham.”

Derfor er det veldig viktig at vi forstår forskjellen mellom profetene i det gamle testamentet og den profetiske tjenesten i det nye testamentet. Dette er viktig for å kunne forstå hensikten som Gud har for oss mennesker.

Lukas 16:16 ”Loven og profetene hadde sin tid inntil Johannes. Fra den tid er Guds rike blitt forkynt, og enhver trenger seg inn i det med makt” (Guds ord 2011)

Guds hjertesak er å frelse mennesker, at mennesker skal komme til tro på Han, at de skal vite At Jesus er Gud. At de skal vende om, motta tilgivelse for sine synder, bli døpt og bli Guds barn.

Romerne 2:4 ”Skjønner du ikke at Guds godhet leder deg til omvendelse?” (Guds ord 2011)

 

Hvordan vokse i det profetiske
Steg 1 for å bli forløst i det profetiske er å bli fylt med Den Hellige Ånd. Rett og slett den herlige veien av å invitere Jesus inn i sitt hjertet, bli døpt og deretter bli utrustet med Den Hellige Ånds kraft.

Apg 2:38 ”Peter svarte dem: «Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere får tilgivelse for syndene, og dere skal få Den Hellige Ånds gave.”

Den Hellige Ånd er pantet på vår frelse. Alle gavene er i Den Hellige Ånd. Mange spør meg, Daniel? Det står at Den Hellige Ånd, gir gavene til de han selv vil.

1.Korinter 12:11 ”Men den ene og samme Ånd virker alle disse forskjellige nådegavene og deler ut til hver enkelt, slik Han vil.” (Guds ord 2011)

Da pleier jeg å svare, ja stemmer det! Tror du at Gud ønsker å gi deg gavene? Tror du ikke at Den Hellige Ånd lengter etter å bruke deg? Svaret til det er ja! Gud lengter etter å fylle deg opp og gi deg alle de åndelige gavene.

Om vi leser i Efeserne, ser vi at ”Vi er fylt med all åndelig velsignelse”

Efeserne 1:3 ”Lovet vær vår Herre Jesu Kristi Gud og Far! Han har velsignet oss med all åndelig velsignelse i den himmelske verden i Kristus” (Guds ord 2011)

Hva vil det da si? Jo det vil si at vi allerede har alle gavene i oss, men at vi trenger å aktivisere de ved tro. Vi trenger ved vår tro å aktivisere gavene så Herren kan bruke oss til å velsigne andre med sine nådegaver.

1. Korinter 14:1 ”Jag etter kjærligheten og søk med iver etter de åndelige gaver, slik at dere i større grad kan tale profetisk.” (Guds ord 2011)

I dette så trenger vi å innta gavene ved tro. Vi trenger å starte med å profetere over mennesker som vi møter på. Noe av det beste du kan gjøre for å starte, er å begynne å profetere.

Begynn å tal ut det Gud legger på hjertet ditt. Jeg tror du selv vil bli overrasket over hvor sterkt det vil bli. Der du kommer til å tale rett inn i menneskers liv. Det tror jeg! Har troen på det! Vet du hvorfor? Fordi du er kalt til dette! Dette er noe som du er skapt til å gjøre!

Hvordan motta den profetiske gaven
Min historie om hvordan jeg fikk ta del i den profetiske gaven er absolutt spesiell. Jeg var kommet til det stedet i livet mitt der jeg lenget så utrolig etter å kunne profetere. Faktisk lengtet jeg etter alle nådegavene, men mest etter det profetiske. Jeg var desperat. Gud selv så den desperasjonen min, han så hvor tørst jeg var og Han møtte meg personlig med sin Ånd og med sin kraft. Jesus selv møtte meg!

 

 

 

Jeg hadde sett på YouTube og på nettet om mennesker som opererte i Guds kraft. Selv lengtet jeg så utrolig etter det. Jeg ropte ut til Gud om at Han måtte møte meg. På denne tiden i 2004, var jeg akkurat blitt frelst. Jeg tok imot Jesus offentlig på et møte i Mai 2004.
Den dagen jeg fikk ta del i den profetiske gaven husker jeg godt til. Det var i Februar 2005. Jeg dro da langt avgårde. Jeg tok nemlig toget i 8 timer for å komme meg på et møte for at Gud skulle kunne berøre meg med sin kraft.

Skuffet ble jeg ikke, for på dette møtet fikk jeg erfare Den Hellige Ånd. Om du ønsker å høre hele historien, kan du gå inn på YouTube og søke etter (Daniel Haddal – Mitt møte med Den Hellige Ånd)

Eller klikk her på linken for å se videoen

Senere i 2005 etter å ha blitt fylt med Den Hellige Ånd, satt jeg hjemme og så på TV, plutselig kom det opp en reklame på TV Visjon Norge, som sa: "Lengter du etter å profetere? Vil du høre Guds stemme? Kom da på seminar med Brølende lam". Jeg tok så toget til Hokksund fra Mo i Rana og der ble jeg med på skolen som brølende lam hadde, den varte kun en helg, men var nok til at jeg ble kickstartet i det profetiske.

I ettertid har jeg profetert over mennesker hvor jeg enn har gått. De siste 12 årene, har jeg gitt profetiske ord til tusenvis av mennesker rundt om i hele verden. Svært mange har blitt møtt gjennom det og jeg har i årenes løp fått mange sterke tilbakemeldinger av folk som har blitt møtt av Gud gjennom dette!

I mitt tilfelle, handler det om å øve på dette! Å rett og slett øve seg på å profetere! Etter hvert som du vandrer i det, vil du lære mer og mer! Til slutt vil du operere i det på nye høyder ettersom du går dypere inn i Guds ord og i relasjonen med Jesus.

Motivet for å profetere må alltid være for å velsigne og for å oppbygge. Dessverre er det slikt at mange såkalte ”profeter” Har talt dom ut over mennesker, blottstilt syndene deres offentlig og de har talt ut ord som har vært mer til skade enn til oppbyggelse. Dette er ikke okay. Det er ikke sånn det skal være. Nei! Som Guds representanter skal vi få finne fram gullet i mennesker. Vi skal ikke rive ned, men bygge opp!

balloons-1980877

Aktiveringsøvelser for å øve seg på den profetiske gaven.
Nå som du har fått litt undervisning angående det profetiske, så kan du selv prøve deg fram ved å ta i bruk denne gaven. Og husk! Øvelse gjør mester. Dette kan virke skummelt til å begynne med, men etterhvert som du praktiserer vil det blir lettere. 

 • Gå sammen 2 og 2. Profeter over hverandre ved hjelp av et bibelvers. (Finn et bibelvers, deretter spør Gud om åpenbaring av verset, tal så ut det du får over personen. - Spør Gud, hva betyr dette verset? Hvordan kan dette verset være til oppmuntring for vedkommende.)
 • Gå sammen 2 og 2. Profeter over hverandre ved hjelp av et bilde. (Spør Gud om å gi deg et bilde, et bilde i ditt indre sinn, deretter spør Gud om forklaringen av bilde og del det du fikk med vedkommende)
 • Spør Gud om informasjon om en tilfeldig person du møter på eller noen du kjenner fra før. Skriv ned det du fikk på en lappe. Deretter still vedkommende spørsmål for å se om det passet med den informasjonen som du fikk.
 • Finn en person i menigheten din, spør vedkommende om du kan dele noen profetiske tanker, deretter kan du profetere og tale ut det du får på hjertet ditt over vedkommende. (Husk at det skal være positivt og til oppbyggelse). 
 • Si til en person som du møter på: Hei! Unnskyld, kan jeg gi deg noen oppmuntrende ord. Jeg driver å øver meg på å høre Guds stemme, kan jeg få lov å dele med deg om hva jeg får? 
 • Gå sammen 2 og 2 og spør Gud om en bibelkarakter som passer til vedkommende. Deretter tal ut det du over over personen. Det kan feks være, at du bli minnet på kong David, Ruth eller Elia.
 • Gå sammen i grupper på 4 og 4 personer. Deretter profeter over hverandre. Tal ut det du kommer på. Her kan man bruke en stoppeklokke, der hver person får profetere feks i 5 minutter hver. 
 • Finn fram en person i gruppen, velg ut personen og la alle andre tale ut et profetisk ord som de får til personen. Dette kalles for popcorn profeti, alle gir korte profetiske ord til vedkommende. Denne øvelsen er veldig fin om en holder et profetisk seminar. 
 • Blindfoldet profeti - Finn 3 personer i gruppen, sørg for at de blir blindfoldet, deretter kan du velge ut en person og la disse profetere over vedkommende uten å se.
 • Sitt sammen i en ring og la gruppen profetere over hverandre.
 • Del dere opp i team på 2 og 2. Deretter gå langs gaten og profeter over mennesker som du føler er utpekt. 
 • Ring en venn og spør vedkommende om du kan profetere over han/henne.
 • Profeter over noen i familien din. 
 • Profeter over byen din. (Gå en tur rundt om i din by og be profetiske bønner over byen, kall fram dets Gud gudgitte potensial.
 • profeter over deg selv. Skriv ned det du får. Les gjennom det og marker de setningene som berørte deg mest. 

Takk for at du har tatt deg tid til å lese dette. Jeg håper at det har vært med på å oppmuntre deg til å strekke deg mer etter den profetiske gaven.

Med mindre annet er angitt er alle skriftsitater hentet fra Norsk Bibel 1975/85 utgaven.

Copyright © 2017 Kingdom Lifestyle

13920226_10153594779075706_2244922544975063404_o (3)

Daniel Haddal

Ta kontakt: danielhaddal@kingdomlifestyle.no